آموزش تحلیل تکنیکال

همگرایی فیبوناچی چیست ؟

همگرایی فیبوناچی چیست ؟   همگرایی فیبوناچی حالتی است که حداقل سه تراز فیبوناچی در یک محدوده تجمع کرده باشند . این محدوده همگرایی ، مقاومت ها یا حمایت های اصلی را نشان می دهند که می توان از انها به عنوان محدوده های معاملاتی استفاده کرد .   این همگرایی ها می تواند شامل

الگوی هارمونیک سه حمله | Three Drive Pattern

الگوی هارمونیک سه حمله | Three Drive Pattern :   الگوی هارمونیک سه حمله ( Three Drive Pattern ) معمولا طبق ترازهای اصلی فیبوناچی ( ۶۱/۸ و ۱۲۷ و…)حرکت میکند اما گاهی اوقات نیز در دیگر تراز های فیبوناچی ( ۳۸/۲ و ۷۸/۶ و … ) نیز تشکیل می شوند که در زمان رسیدن قیمت

آموزش اندیکاتور Average True Range | ATR

آموزش اندیکاتور Average True Range | ATR

آموزش اندیکاتور Average True Range | ATR :     در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﺳﺎل ۱۹۷۸ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎم ATR ، اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ، در واﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ در ﯾﮏ ﺑﺎزه

آموزش اندیکاتور ASI

آموزش اندیکاتور ASI

آموزش اندیکاتور ASI : Accumulation Swing Index   اندیکاتور  ASI تسط ولس وایلدر ابداع شده است . بر اساس نظریه وایلدر ” محدوده ایی بین قیمت باز شدن ، بیشترین و کمترین قیمت ، قیمت بسته شدن وجود دارد که همان بازار واقعی است” و اندیکاتور  ASI  این محدوده را نشان می دهد و به

آموزش تحلیل بنیادی

اموزش تحلیل بنیادی

اموزش تحلیل بنیادی | تجزیه و تحلیل صنعت قسمت دوم

 اموزش تحلیل بنیادی | تجزیه و تحلیل صنعت قسمت دوم :   مرحله دوم؛ تجزیه و تحلیل چرخه تجاری :     دومین روش تحلیل صنایع از طریق توانایی عملیاتی آنها در رابطه با کل اقتصاد است، به این معنی که برخی از صنایع در طی دوران رکود عملکرد ضعیفی دارند، در حالی که برخی

آموزش تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل شرکت ها (قسمت اول )

اموزش تحلیل بنیادی | تجزیه و تحلیل شرکت ( قسمت اول )

اموزش تحلیل بنیادی | تجزیه و تحلیل شرکت ( قسمت اول ) :   تجزیه و تحلیل شرکت :    تحلیل بازار دلالت بر زمان مناسب جهت سرمایه‌گذاری در سهام دارد. تحلیل صنعت به منظور یافتن صنایعی با آینده روشن صورت می‌گیرد، بنابراین سرمایه‌گذار قادر به انتخاب شرکت‌هایی با آینده بهتر در محدوده آن صنایع

نسبت قیمت به فروش ( P/S ) و ارزش خالص دارایی ها ( NAV )

نسبت قیمت به فروش ( P/S ) و ارزش خالص دارایی ها ( NAV )

نسبت قیمت به فروش ( P/S ) و ارزش خالص دارایی ها ( NAV ) : نسبت قیمت به فروش (P/S ) :     P/S شیوه ای کارآمد برای آشکار کردن میزان عایدی هر شرکت . چون محاسبه نسبت P/E برای شرکت هایی که درآمد ندارند به طور کلی چندان سودمند نیست لذا برخی

انواع ارزش سهام چه هستند ؟

انواع ارزش سهام چه هستند ؟   ارزش دفتری (BOOK VALUE) چیست؟ ارزش هر دارایی را آن گونه که در ترازنامه شرکت آمده است،‌ ارزش دفتری می‌نامند. ارزش دفتری هر سهم به این شکل حساب می‌شود که تمام بدهی‌ها را از تمام دارایی‌ها کسر می‌کنند و آن چه به دست آمده را بر تعداد سهامی

اوراق صکوک چیست ؟

اوراق صکوک چیست ؟   در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ، ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ

اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟   ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻣﻮال و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ درﺻﺪی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد، آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی، ﻧﺴﯿﻪ دﻓﻌﯽ ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ

اوراق استصناع چیست ؟

اوراق استصناع چیست ؟

اوراق استصناع چیست ؟ اﺳﺘﺼﻨﺎع : در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﻠﺐ و ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﯽ را در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎزد.   ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، اوراق اﺳﺘﺼﻨﺎع (ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ) را ﻣﯽ ﺗﻮان اوراق ﺑﻬﺎداری داﻧﺴﺖ

EPS و DPS چه هستند ؟

EPS و DPS چه هستند ؟

EPS و DPS چه هستند ؟   EPS  عبارت است از رقم سودی که یک شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست اورده است و با فرمول زیر محاسبه می شود :   ( تعداد سهام عادی منتشره) / (سود سهام ممتاز – سود پس از کسر مالیات)  = سود هر

تحلیل بنیادی اکو سهم

نسبت PEG (قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه) چیست ؟

نسبت PEG (قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه) چیست ؟ نسبت PEG به صورت وسیعی برای یافتن پتانسیل های قیمتی سهام استفاده می شود و این نسبت توسط بسیاری از تحلیلگران نسبت به نسبت پی به ای ترجیح داده می شود . دلیل این برتری این است که در نسبت PEG نرخ رشد

روانشناسی بازار

آیا شما یک معامله گر هستید ؟

آیا شما یک معامله گر هستید ؟

آیا شما یک معامله گر هستید ؟   اﮔﺮ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ!   ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ معامله گری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ گذارﻧﺪ. ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در درون ﺷﻤﺎ

۵ نکته برای جلوگیری از شکست در معاملات

۵ نکته برای جلوگیری از شکست در معاملات :   اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮد ده ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ و از آن ﺳﻮد ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪارﯾﺪ.   ۱ – اداﻣﻪ راه ﻧﺎدرﺳﺖ! آﯾﺎ ﺗﺎ

4 نکته برای ضرر نکردن

۴ نکته برای ضرر نکردن

۴ نکته برای ضرر نکردن : (ﻫﻨﺮی دﯾﻮﯾﺪ ﺛﺎرو) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ چه ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ؟   ۱ – آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎم ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

هدف

روانشناسی بازار | ۷ مشخصه برای یک شخص هدفمند

روانشناسی بازار | ۷ مشخصه برای یک شخص هدفمند :     آیا به این مسئله اعتقاد دارید که هر چیزی و در هر زمانی می تواند در بازار رخ دهد؟ این در حقیقت مفهوم هدفمند بودن است. باید همواره بر این اعتقاد باشید که بازار می تواند هر کاری را در هر زمانی انجام

روانشناسی بازار | تمرکز بر نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف

روانشناسی بازار | تمرکز بر نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف

روانشناسی بازار | تمرکز بر نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف :     جهان ما سرشار از تضاد است . یین و یانگ ، تاریک و روشن ، ضعف و توانمندی ، این تضادها ، روان شناسی معامله شما را شکل می دهند. شناخت این تضاد ها شما در به دست آوردن بینش نسبت

روانشناسی بازار سرمایه | کنترل ریسک

روانشناسی بازار سرمایه | کنترل ریسک

روانشناسی بازار سرمایه | کنترل ریسک :     اعتقاد به مزایای روانشناسی کنترل ریسک دیر یا زود برای هر معامله گری شکل می گیرد و تبدیل به یک هدف می شود . سپس ساختن این هدف توسط داشته هایشان مهم می شود.   هر معامله گری جدا از داشته هایش باید برای طراحی یک

روانشناسی بازار | بدترین اشتباهی که می توانید انجام دهید !

روانشناسی بازار | بدترین اشتباهی که می توانید انجام دهید !       تعداد کسانی که چین اتفاقی برای آنها افتاده است بسیار زیاد است . اگر بخواهیم با خودمان صادق باشیم ، می بینیم که برای خودمان و یا حتی برای بسیاری از معامله گران اطراف ما چنین اتفاقی حداقل یک بار پیش

روانشناسی بازار | پایین تر بردن حد ضرر اشتباه نابخشودنی

روانشناسی بازار | پایین تر بردن حد ضرر اشتباه نابخشودنی

روانشناسی بازار | پایین تر بردن حد ضرر اشتباه نابخشودنی :     اگر در قسمت های قبلی ما را دنبال کرده باشید می دانید که در این مورد صحبت کردیم که ، به حداقل رساندن ریسک مهمترین کاری است که یک معامله گر باید در انجام معاملاتش رعایت کند. در واقع به حداقل رساندن

روانشناسی بازار | حرص و طمع

روانشناسی بازار | حرص و طمع

روانشناسی بازار | حرص و طمع :     طماع شدن در این کسب و کار ، امری بسیار رایج است. ممکن است به آسانی این فکر بر شما غلبه کند که آنچه به دست آورده اید کافی نیست. اگر در یک معامله ۲۰۰ واحد سود کنید ، خواستار ۳۰۰ واحد هستید و اگر ۳۰۰

تحلیل بنیادی سهم

تحلیل بنیادی کمنگنز | ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان

تحلیل بنیادی کمنگنز | ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان

تحلیل بنیادی کمنگنز | ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان  :   ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کمنگنز : ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۴۲/۵/۶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ۸۷۹۵ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.   ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

تحلیل بنیادی صنعت بورسی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس :  در ﺳﺎل ۱۲۸۸ ﺷﻤﺴﯽ اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮه آﺑﺎدان در ۱۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗـﺪام ﯾـﮏﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۸ ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ آﺑﺎدان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.   در ﺳﺎل ۱۲۹۱ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﺑـﺎ

دانلود و آموزش نرم افزار تحلیل تکنیکال

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر 7 | Dynamic Trader 7

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر ۷ | Dynamic Trader 7

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر ۷ | Dynamic Trader 7 :      این نرم افزار یکی از کامل ترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد که توسط رابرت ماینر طراحی شده است . از میان کاربرد های بسیار داینامیک تریدر می توان به دو کاربرد اصلی ان

دانلود داینامیک تریدر 6

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر ۶ | Dynamic Trader 6

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر ۶ :    این نرم افزار یکی از کامل ترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد که توسط رابرت ماینر طراحی شده است . از میان کاربرد های بسیار داینامیک تریدر می توان به دو کاربرد اصلی ان اشاره کرد ، یکی از

دانلود ادونس گت 9.1 با کرک ( Advanced GET 9.1 EOD )

دانلود ادونس گت ۹٫۱ با کرک ( Advanced GET 9.1 EOD )

  دانلود ادونس گت ۹٫۱ با کرک ( Advanced GET 9.1 EOD ) :       نرم افزار ادونس گت (Advanced GET) از جمله نرم افزارهای حرفه ای شمارنده امواج الیوت هست که از مزیت های بسیاری را دارا می باشد . در این نرم افزار امواج الیوت به صورت اتوماتیک و با تشخیص

آموزش تصویری نصب و وارد کردن دیتا به داینامیک تریدر

آموزش تصویری نصب و وارد کردن دیتا به داینامیک تریدر

آموزش تصویری نصب و وارد کردن دیتا به داینامیک تریدر : برای دانلود فیلم آموزشی نصب و وارد کردن دیتا به داینامیک تریدر با کیفیت HD اینجا کلیک کنید .   برای مشاهده آموزش نرم افزار TseClient2.0 Beta – نرم‌افزار دریافت اطلاعات بورس اینجا کلیک کنید .

TseClient2.0 Beta - نرم‌افزار دريافت اطلاعات بورس

آموزش تصویری نرم افزار TseClient2.0 Beta – نرم‌افزار دریافت اطلاعات بورس

آموزش تصویری نرم افزار TseClient2.0 Beta – نرم‌افزار دریافت اطلاعات بورس :     برای دانلود فیلم اموزش نرم افزار tseclient  با کیفیت HD اینجا کلیک کنید .    برای مشاهده آموزش تصویری نصب و وارد کردن دیتا به داینامیک تریدر اینجا کلیک کنید

فیلتر دیده بان بازار | قسمت پنجم

فیلتر دیده بان بازار | قسمت پنجم

فیلتر دیده بان بازار | قسمت پنجم :    این فیلتر نمادهایی را نشان میدهد که مجموع حجم معاملات آنها در ۳ روز اخیر بزرگتر از ۳۰ میلیون میباشد   true==function() { var i; var a=0; for(i=0;i<=2;i++) { a=a+[ih][i].QTotTran5J; } if(a>30000000) { return true; } else { return false; } }()   فیلتر برای شناسایی

فیلتر دیده بان بازار

فیلتر دیده بان بازار | قسمت چهارم

فیلتر دیده بان بازار | قسمت چهارم :      ۱- سهم هایی که در روند صعودی تثبیت شده اند و صف خرید هم نیستند   (pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)   ۲- سهم هایی که نزدیک به محدوده حمایتی و در موقعیت مناسبی برای خرید در قیمتهای منفی هستند   ((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) &&

فیلتر دیده بان بازار سایت tsetmc.com

فیلتر دیده بان بازار قسمت سوم

فیلتر دیده بان بازار قسمت سوم :   ((bvol)<400000 || (z<45000000 && (bvol)!=1)) && ((tno)>10) && ((tvol)>20000) && ((pc)<5000) && ((pe)>0 && (pe)<6)   توضیح فیلتر : ۱- ابتدا حجم مبنا باید کمتر از ۴۰۰ هزار سهم باشد یا اینکه کل سهام شرکت ۴۵ میلیون باشد و حجم مبنا ۱ باشد. ۲- تعداد خرید فروش

معرفی کتاب

کتاب " استراتژی های شکست در نمودارهای قیمت "

کتاب ” استراتژی های شکست در نمودارهای قیمت “

کتاب تحلیل تکنیکال ” استراتژی های شکست در نمودارهای قیمت ” :     برای خواندن مقدمه کتاب ” استراتژی های شکست در نمودارهای قیمت ” اینجا کلیک کنید .     انتشارات آراد کتاب : ۶۶۴۸۲۲۲۶-۶۶۹۷۵۲۸۵

Top
error: بدون کپی و فقط با لینک مستقیم