تحلیل بنیادی سهم

تحلیل بنیادی کمنگنز | ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان

تحلیل بنیادی کمنگنز | ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان

تحلیل بنیادی کمنگنز | ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان  :   ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کمنگنز : ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۴۲/۵/۶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ۸۷۹۵ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.   ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

تحلیل بنیادی صنعت بورسی

naft10

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس :  در ﺳﺎل ۱۲۸۸ ﺷﻤﺴﯽ اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮه آﺑﺎدان در ۱۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗـﺪام ﯾـﮏﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۸ ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ آﺑﺎدان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.   در ﺳﺎل ۱۲۹۱ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﺑـﺎ

آموزش تحلیل تکنیکال

fibo3

همگرایی فیبوناچی چیست ؟

همگرایی فیبوناچی چیست ؟   همگرایی فیبوناچی حالتی است که حداقل سه تراز فیبوناچی در یک محدوده تجمع کرده باشند . این محدوده همگرایی ، مقاومت ها یا حمایت های اصلی را نشان می دهند که می توان از انها به عنوان محدوده های معاملاتی استفاده کرد .   این همگرایی ها می تواند شامل

آموزش تحلیل بنیادی

اموزش تحلیل بنیادی

اموزش تحلیل بنیادی | تجزیه و تحلیل صنعت قسمت دوم

 اموزش تحلیل بنیادی | تجزیه و تحلیل صنعت قسمت دوم :   مرحله دوم؛ تجزیه و تحلیل چرخه تجاری :     دومین روش تحلیل صنایع از طریق توانایی عملیاتی آنها در رابطه با کل اقتصاد است، به این معنی که برخی از صنایع در طی دوران رکود عملکرد ضعیفی دارند، در حالی که برخی

روانشناسی بازار

آیا شما یک معامله گر هستید ؟

آیا شما یک معامله گر هستید ؟

آیا شما یک معامله گر هستید ؟   اﮔﺮ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ!   ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ معامله گری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ گذارﻧﺪ. ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در درون ﺷﻤﺎ

دانلود و آموزش نرم افزار

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر 7 | Dynamic Trader 7

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر ۷ | Dynamic Trader 7

دانلود نرم افزار داینامیک تریدر ۷ | Dynamic Trader 7 :      این نرم افزار یکی از کامل ترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد که توسط رابرت ماینر طراحی شده است . از میان کاربرد های بسیار داینامیک تریدر می توان به دو کاربرد اصلی ان

Top
error: بدون کپی و فقط با لینک مستقیم